BlobbyChan

Blobfish: /b/

Googology: /g/

Random: /r/

Cringe: /c/